Čemu věříme

I když Pán Bůh v každé generaci tvoří něco nového, moudré a zdravé sbory navazují na bohaté dědictví našich předků, kteří žili s Bohem v biblických dobách, v čase první církve i v období probuzení a velkého Božího jednání v dějinách.

Vděčně se tedy hlásíme k odkazu Písma, první církve i velikánů našich dějin, i k hodnotám, které zastávali po generace: láska k Bohu, víra a osobní oddanost Pánu Ježíši Kristu, láska k moudrosti (J.A. Komenský), láska k pravdě a touha po čisté církvi (Jan Hus), soucit a milosrdná služba potřebným či touha roznést Boží lásku a záchranu v podobě misie Moravských bratří z Ochranova.

Ctíme Boží trojici a věroučně stojíme na Písmu Staré i Nové smlouvy, jak může být souhrnně vyjádřeno apoštolským vyznáním víry:


Apoštolské vyznání víry


Věřím v Boha,

Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země,


i v Ježíše Krista,

Syna jeho jediného,

Pána našeho;


jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Pontským Pilátem,

byl ukřižován, umřel a byl pohřben;


sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;

odtud přijde soudit živé i mrtvé.


Věřím v Ducha svatého,

svatou církev obecnou,

společenství svatých,

odpuštění hříchů,

vzkříšení těla a život věčný.

Amen.