Historie My Father's House

Kde jsme vznikli? V Božím srdci, které přetéká dobrem k lidem. Podobně jako řeky mají své pozemské prameny, ale pokud by nebyly napájeny vodou z nebe, rychle by vyschly, tak i mnohá dobrá díla mají svůj původ a zdroj inspirace v něčem mnohem vyšším, než je jen lidské snažení a nápady.Tak jsi do Boží přítomnosti zván i ty, Bohem milovaný čtenáři. Jsi vítán na našich shromážděních, domácích skupinkách nebo můžeš prožít Boží dotek i v online nahrávkách.

Kořeny historie sboru vedou do Ochranova, místa vylití Ducha svatého a povolání dávných Moravských bratří k misii do desítek zemí světa. Během intenzivního času modliteb tam přišla nečekaná série slov a vidění o povolání založit nový sbor se sedmi oblastmi služby vycházejícími z Boží lásky k lidem v různých oblastech. A slyšeli jsme název "My Father´s House" podle Lukáše 15. Bůh chtěl založit místo, "kde se lidé budou moci cítit jako v domě toho nejlepšího Otce", ať přichází rozbití ze světa nebo se Mu snaží věrně sloužit, ale něco jim v životě chybí (Boží milost místo vyčerpávajícího úsilí, skutečné poznání Božího otcovství a přijetí, přítomnost a dary Ducha svatého, skutečná spokojenost ve vztahu s Bohem i v životě atd.). Navzdory dvaceti letům zkušeností v intenzivní službě i na národní úrovni to naprosto přesahovalo naše kapacity, ale tak to bývá, když člověka opravu povolává Bůh ke svému dílu. Jeho záměry jsou lepší a větší, než si dovedeme představit (1 Kor 2:9-10). Proto to je také Jeho dílo, ne naše. A Bůh má na to, aby naplnil, co zaslíbil, a poslal každou potřebnou pomoc.

"Okuste a poznáte, že Hospodin je dobrý. Blaze člověku, který v něj doufá!" (Žalm 34,9)

Americký misionář Joel Staab, který na začátku 90. let sloužil po celé ČR s Harvest International Ministries a poté vedl prorockou školu v Liberci; končil svoji službu v Mozambiku v týmu Heidi Baker v Iris Ministries, kde zakoušeli tisíce zázraků, nadpřirozených uzdravení slepých, chromých, hluchých. V kombinaci s péčí o sirotky a sociální prací to vedlo k obrácení téměř poloviny obyvatel severu země ke Kristu. Joel chtěl po letech znovu navštívit ČR, napsal 200 svých starých známých a odpověděli - dva. Honza od nás byl jedním z nich. Mohli jsme se s Joelem setkat, projevit úctu, poděkovat za jeho službu našemu národu i se omluvit za netečnost tak velké části církve, které věnoval roky svého života. A Bůh se ho tak dotkl, že se rozhodl zůstat a zakládat nové dílo spolu s námi, aniž tušil, že se tím naplnila původní vidění z Ochranova. A zároveň sloužil v různých sborech v ČR, kdy příběhy o Božích zázracích z Mozambiku hltaly stovky lidí.

Během pár týdnů jsme měli plný obývák lidí na domácí skupince (Bůh plní, co zaslíbil) a museli jsme hledat větší prostory. Na téměř každém setkání od dubna 2011 se někdo obrátil ke Kristu, prožil uzdravení nebo zásadní změnu svých životních okolností. Na konci srpna jsme přeplnili kapacitu pronajatého sálu (40 lidí) a hledali větší prostory. V listopadu 2011 nás bylo na shromáždění 70, což bylo další naplněné zaslíbení. Za Boží přítomností, prorockou službou a uzdravením jezdili lidé z okruhu Orlické hory - Praha - Rumburk, ale pro mnohé jsme fungovali "jen" jako dočasná oáza. Prožili své uzdravení, obnovu a nové zapálení pro vztah s Pánem Ježíšem, případně přijali nové vystrojení a vyučení do služby v darech Ducha svatého, a zase se vrátili ke službě ve svých sborech / městech.

Od počátku jsme navštěvovali pražský Ihopp a jejich úžasné shromáždění modliteb a chval. Na jejich výjezdu do Ochranova přišlo další prorocké slovo k mladému vedoucímu chval Timovi, že bude jedním z prvních z mladé generace, kdo bude povolán ke službě na částečný úvazek jako chválič. A než uplynul rok, zaslíbení se naplnilo a stěhoval se do Turnova. A navzdory jeho mládí okolo něj postupně vyrostla úžasná služba chval a řada nových hudebníků, zpěváků a různě propojených chválících seskupení. Téměř na každém shromáždění můžeme zakoušet, že "Bůh přebývá ve chvalách svého lidu". Duch svatý nepřestal být tvůrčím duchem na konci stvoření, takže v atmosféře Jeho přítomnosti mnohem snadněji vznikají dobrá a krásná díla či postoje v lidských srdcích (viz link krása).

Kromě duchovní služby tvoří důležitou součást fungování společenství i praktická a ekonomická pomoc a poradenství. Pán Bůh chce a umí pomoci každému v jeho problémech, ať jsou jakékoli, a vybízí nás k péči "o sirotky a vdovy", "hladové a potřebné" a "hosty z jiných národů". Přicházeli tedy zoufalí lidé v exekucích, a naší snahou nebylo jen "rozdávat ryby" (suplovat státní sociální systém), ale "dávat lidem sítě a naučit rybařit", tj. prakticky pomoci z nouze a proměnit pracovní a ekonomické návyky tak, aby jednotlivci i rodiny byli bez dluhů, spokojení ve vlastní práci a dařilo se jim dobře. Dary či dávky mohou pomoci na nějaký čas, ale bytostné uspokojení z dobrých výsledků vlastní práce v oblastech našeho povolání a obdarování je brzy mnohem lepší (viz Římanům 12:2).

Ne vždy to je jednoduché a někdy je potřeba hodně lásky, moudrosti a trpělivosti v unášení nešvarů druhých, než Boží milost promění i hluboce zakořeněné zlozvyky. Lidská hříšnost je někdy spíš na kriminál, ale Bůh miluje i veliké hříšníky (i ty, kterým ublížili), a chce dát druhou šanci každému, kdo o ni stojí. Učíme se provázet ty, kteří ji chtějí vděčně využít, ale kdysi jsme v náročném období ztratili několik vzácných rodin, pro které služba opravdu rozbitým lidem, soužití s nimi - i naše hledání a chyby v rozvoji té služby byly až příliš… Snažíme se ze svých chyb poučit, ale přesto ve službě zachováváme základní princip Božího stvoření, svobodnou vůli člověka. Je na každém, jestli chce s Bohem žít na zemi i na věčnosti, nebo si jen nechat na chvíli pomoci a vrátit se do hříchu a jeho důsledků. Láska se nedá vynutit, ale je krásné se jí nechat opakovaně přemáhat a inspirovat, až tě pro vztah získá…

Boží láska k lidem vyjadřovaná kombinací duchovní služby i praktické a finanční pomoci vedla i k podpoře misionářů v jihovýchodní Asii, kde ve spolupráci s Asia Harvest dlouhodobě podporujeme deset misionářů i tisk a distribuci Biblí v místních překladech. Začalo to jako malý projekt ve spolupráci s Nadačním fondem KMS, ale podle zpráv z Asie to doposud mělo přivést ke Kristu či výrazně ovlivnit několik desítek tisíc lidí. Podobně podporujeme Joelovy známé pastory v africkém Kongu, kde seskupení jejich sborů dělá akce pro více než 10.000 lidí.

Prakticky a duchovně sloužíme samozřejmě i ve vlastním regionu. Kromě regionu Turnovska roste i dílo v Liberci a navštěvuje nás i řada lidí z Prahy; nejenom ti, co mají letní chalupu poblíž. O službě křesťanů ve městě se můžete dočíst např. zde. Pán Bůh chce rozvíjet, pozvedat jednotlivce, sbory, města i národy, a od pradávna hledá, kdo s ním půjde spolupracovat (Izajáš 6:8) a nechá se k tomu vyučit a obdarovat shůry, aby standard jeho služby ukazoval lidem na Boží dobrotu a velikost.

Jednou z původně zaslíbených oblastí služby je i služba politikům a podnikatelům na různých úrovních. Někdy jde o osobní poradenství, přátelství, inspiraci shůry, která vede k zásadnímu posunu jejich podnikání nebo povolání v politice. Mnohá svědectví jsou úžasná, ale jde o diskrétní službu, což je podmínka důvěryhodnosti. Tak jen jeden příběh, kdy si služebníka pozvali partneři ve firmě s miliardovým obratem, kteří se nedokázali shodnout na budoucí strategii firmy, ať jim přinese od Boha prorocký vhled. To se hned pozná, jestli slyšíš opravdu Boha nebo jde jen o tvé nápady - to se člověk modlí za Boží vhled jak o život... :-) Přišlo detailní vidění, k čemu je Bůh zve a proč - a oni otočili jeden ze čtyř papírů s napsanými možnými strategiemi a řekli, to je ono. A firma dodnes vzkvétá. Jindy jde o mentoring mladých a začínajících podnikatelů, protože je lepší a méně bolestné se učit z moudrosti a chyb druhých než z vlastních chyb. Mohli jsme sloužit na různých konferencích, v několika parlamentech v Evropě nebo inspirovat čestného podnikatele, aby kandidoval na guvernéra jednoho státu v USA (vyhrál poté i následné volby). Bůh stále hledá čestné a eticky jednající lidi a chce je pozvedat do úřadů, kde mohou být dobrým příkladem a přinášet odpovědi na problémy společnosti (například biblický koncept Milostivého léta).

Podporujeme i řadu iniciativ smíření a spolupráce mezi různými církvemi (např. akce smíření mezi katolíky a protestanty na Bílé hoře). Stejně tak evangelizační iniciativu Národní probuzení. A i když se zapojení do služeb během let vyvíjí, často jste nás mohli nebo můžete najít na akcích, kde jde o modlitby (např. MOKON), chvály (Ihopp), evangelizaci, uzdravení (fyzické i vnitřní, např. Služba obnovy Immanuel), Ducha svatého a Jeho dary (prorocké hnutí Orlů) aj.

Během karantény za covidu jsme s pomocí úžasně technicky nadaných lidí a inspirovaných mladých služebníků mohli rozjet online vysílání nedělních bohoslužeb. Postupně se k tomu přidaly další online služby - psaní textů pro různé weby JežíšTěMáRád.cz  nebo online služby s modlitbami za uzdravení a Boží požehnání: SetkáníSJežíšem.cz nebo DotekyNebe.cz. Pozoruhodné je to, že i v těchto pro někoho neobvyklých formách "církve 21. století" se dobře cítí a zapojují se i lidé ze starší generace, protože Boží přítomnost a jednání jsou tak hmatatelné, že - tam prostě chceš být.


Tak i ty jsi zde vítán!