Lištičky na vinici

23.05.2024

Milí bratři a milé sestry,

rád bych s vámi sdílel jedno z krásných a zároveň hlubokých podobenství, které nám Bible nabízí. V Písni Šalomounově, konkrétně v kapitole 2, verši 15, čteme:
"Chyťte nám lišky, ty malé lišky, které ničí vinice, naše vinice, které jsou v květu."
Tento verš nás varuje před malými problémy a hříchy, které mohou nenápadně, ale neúprosně ničit něco cenného a krásného v našem životě. Pojďme se podívat na to, jak tyto "malé lišky" mohou ovlivnit náš duchovní život a co můžeme udělat, abychom se před nimi chránili.
1. Malé hříchy mají velký vliv
Všichni víme, že drobné hříchy mohou být snadno přehlédnuty nebo považovány za nepodstatné. Přesto mají potenciál způsobit značné škody. Jak se píše v Kazateli 10:1:
"Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí, takže trocha pošetilosti převáží moudrost a slávu."
Tento verš nám ukazuje, jak i malý hřích může zničit naši pověst a duchovní život. Podobně jako malé lišky ničí vinice, mohou drobné nepravosti v našich životech růst a nakonec způsobit velké škody.
2. Následky ignorování malých problémů
Malé lišky mohou kousat a lámat větve, pojídat hrozny, vyhrabávat kořeny a narušovat zavlažovací systémy. Tyto činnosti způsobují, že vinice ztrácí svou plodnost a stabilitu. V našem duchovním životě to může znamenat ztrátu radosti, pokoje a blízkosti s Bohem. Jak říká Galatským 5:9:
"Trocha kvasu prokvasí celé těsto."
Tento obraz nám připomíná, že i malý hřích, pokud není odstraněn, může ovlivnit celý náš duchovní život. Nemůžeme si dovolit přehlížet ani malé nepravosti, protože jejich kumulativní účinek může být devastující.
3. Jak se bránit proti malým hříchům
Je důležité, abychom byli ostražití a aktivně se snažili odstranit "malé lišky" z našich životů. Jak na to? V 1. Petrovi 5:8 se píše:
"Buďte střízliví, bděte. Váš protivník, ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil."
Musíme být bdělí a střízliví, abychom rozpoznali nepravosti a hříchy, které se snaží proniknout do našich životů. Modlitba, studium Božího slova a obecenství s dalšími věřícími nám mohou pomoci zůstat na správné cestě a odolávat těmto pokušením.
4. Důležitost pokání a obnovy
Když si uvědomíme, že jsme dovolili malým hříchům vstoupit do našich životů, je klíčové, abychom činili pokání a hledali Boží odpuštění. 1. Janův 1:9 nám slibuje:
"Jestliže vyznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, takže nám hříchy odpustí a očistí nás od každé nepravosti."
Bůh je vždy připraven nám odpustit a obnovit nás, pokud k němu přijdeme s upřímným srdcem. Pokání nám umožňuje znovu získat čistotu a sílu pokračovat v našem duchovním růstu.

Závěr:
Milí bratři a sestry, nenechme malé hříchy a problémy, aby nenápadně ničily naše duchovní vinice. Buďme bdělí, odstraňujme z našeho života vše, co nás odděluje od Boha, a stále se k němu obracejme pro odpuštění a obnovu. Pamatujme na slova Písně Šalomounovy a chraňme naše vinice, aby mohly vzkvétat a přinášet hojné ovoce.


Amen.

Tomáš Vrbata | 20.5.2024